Наукові презентації


Наведена інформація наявна в Електронному архіві Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна


Ведення пацієнта з вродженою вадою серця (стеноз аортального клапана) у віддаленому постхірургіческому періоді
Харченко Любов
Наукові керівники: доц., к.мед.н. Макієнко Н. В., ас. кафедри Шмідт Є. Ю., к.мед.н. Каменських Е. П


Порушення добового профілю артеріального систолічного тиску і якість життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією
В. В. Чугаєва, О. В. Каніщева, М. І. Яблучанський


Порівняльна оцінка ефективності режимів фармакотерапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
О. О. Василенко, О. В. Каніщева, О. В. Більченко, М. І. Яблучанський


Изменение гемодинамических показателей и их прогностическое значение в классах пульсового артериального давления в менеджменте пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами
М. В. Починская, Н. И. Яблучанский, Д. Е. Волков


Effects of iodine supplementation on physical and psychomotor development in young children and their neurological status
H. Shlieienkova, M. Mamenko


Электрическая ось сердца у пациентов с фибрилляцией предсердий до и после перенесенной радиочастотной аблации
С. В. Рыбчинский, М. С. Брынза, Д. Е. Волков, Н. И. Яблучанский


Клінічні особливості пацієнтів з фібриляцією та/або тріпотінням передсердь після радіочастотної абляції в залежності від функціонального класу хронічної серцевої недостатності
Т. В. Золотарьова, М. С. Бринза, М. І. Яблучанський


Прогностическая значимость гемодинамических параметров в зависимости от класса пульсового артериального давления в медикаментозной практике пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами
М. В. Починская, Н. И. Яблучанский


Особенности медикаментозной терапии пациентов с артериальной гипертензией и имплантированным электрокардиостимулятором на годовом этапе наблюдения
Т. А. Дериенко


Классы пульсового артериального давления и особенности медикаментозного сопровождения пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами
М. В. Починская, Н. И. Яблучанский, Д. Е. Волков


Частотні форми персистуючої та постійної фібриляції передсердь у дзеркалі загального кардіоваскулярного ризику
М. І. Яблучанський, Л. А. Мартим’янова


Качество жизни пациентов в первые шесть месяцев после радиочастотной абляции трепетания и фибрилляции предсердий
М. С. Мальцева, Д. Е. Волков, Н .И. Яблучанский


Изменение дозировки основных групп кардиологических препаратов в классах пульсового артериального давления у пациентов на годовом этапе после имплантации электрокардиостимуляторов
М. В. Починская, Н. И. Яблучанский


Показатели вариабельности сердечного ритма пациентов до и после рабиочастотной катетерной абляциии пароксизмальной и персистирующей фибрилляции предсердий
И. А. Стреляная


Загальний кардіоваскулярний ризик і частотні форми постійної фібриляції передсердь
М.І. Яблучанський, Л.А. Мартим’янова


Классы пульсового артериального давления и гемодинамические показатели у пациентов на годовом этапе после кардиоресинхронизирующей и медикаментозной терапии
М. В. Починская, Н. И. Яблучанский


Frequency of occurrence of different types of orthostatic reactions of blood pressure in healthy volunteers
Rabin Basnet


Heart Rate Variability in Patients with Hypertension Depending on the Type of Circadian Blood Pressure Profile
Gorantla S.G.B. Krishna


Значення класів пульсового артеріального тиску при виборі параметрів електрокардіостимуляції у пацієнтів на річному етапі після імплантації
М. В. Починська


Контроль артериальной гипертензии у пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами на годичном этапе наблюдения
Т. А. Дериенко


Классы пульсового артериального давления и гемодинамические показатели у пациентов на годовом этапе после кардиоресинхронизирующей и медикаментозной терапии
М. В. Починская


Значение типов суточных профилей САД и ДАД в клинической оценке пациентов с гипертонической болезнью
Е. В. Петренко


Функциональный класс хронической сердечной недостаточности и медикаментозное сопровождение пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами
Н. И. Яблучанский, И. Н. Коломыцева


Головна детермінанта добового профілю артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією: систолічний артеріальний тиск, діастолічний артеріальний тиск, обидва?!
М. І. Яблучанський, О. В. Петренко


Функциональные показатели кровообращения у пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами и кардиоресинхронизирующей терапией в классах пульсового артериального давления на годичном этапе наблюдения
М. В. Починская, Н. И. Яблучанский, Д. Е. Волков


Інтерпретація результатів дослідження варіабельності серцевого ритму в кардіологічній практиці
М. І. Яблучанский


Стадии артериальной гипертензии и изменения гемодинамических показателей у пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами на годичном этапе наблюдения
Т. А. Дериенко, Н. И. Яблучанский, Д. Е. Волков


Варіабельність серцевого ритму як засіб об’єктивізації і стандартизації біозворотнього зв’язку в кардіологічній практиці
М. І. Яблучанський, О. В. Мартиненко, С. А. С. Бєлал, О. С. Тимошенко


Технологія біологічного зворотнього зв’язку на підґрунті керованого метрономізованого дихання за даними показників варіабельності серцевого ритму на всі випадки клінічної практики
М. І. Яблучанський, О. В. Мартиненко, С. А. С. Бєлал, О. С. Тимошенко


Прогностическое значение продолжительности интервала QTc в медикаментозном менеджменте пациентов после имплантации электрокардиостимуляторов и кардиоресинхронизирующих устройств
М. С. Мальцева


Продолжительность QRS комплекса и эффективность медикаментозной терапии пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами
И. В. Шанина


Функціональний клас хронічної серцевої недостатності і параметри електрокардіостимуляторів на річному етапі електрокардіостимуляції і підтримуючої медикаментозної терапії
І. М. Коломицева, М. І. Яблучанський


Клинические признаки артериальной гипертензии при различных диапазонах длительности интервала QTс ЭКГ
Н. Е. Целик, М. И. Шевчук, А. В. Мартыненко, Н. И. Яблучанский


Вплив порушень тиреоїдної регуляції на нервово-психічний розвиток дітей раннього віку
М. Є. Маменко, Г. О. Шлєєнкова, К. М. Донцова


Анализ встречаемости различных уровней пульсового артериального давления в зависимости от стадии и степени гипертонической болезни
А.С. Литвин, Н.В. Журавка


Ортостатические реакции систолического артериального давления и степень артериальной гипертензии
Н.В. Журавка, Е.С. Махаринская, Н. И. Яблучанский


Влияние сеансов биологической обратной связи с замкнутым контуром вариабельности сердечного ритма и метрономизированного дыхания на контроль систолического артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией на фоне стандартной медикаментозной терапии
С. А. С. Белал, Н. И. Яблучанский


Спектральные показатели ВСР у пациентов с артериальной гипертензией в пробе с метрономизированным дыханием
Е.А. Голубкина


Морфометрія очної ямки дорослих людей за даними комп’ютерної томографії
С. О. Дубина


Внутренние болезни: время глобального соматического риска
Н.И. Яблучанский, Л.А. Мартимьянова, О.Ю. Бычкова, Н.В. Лысенко, Н.В. Макиенко


Глобальний кардіоваскулярний ризик та контроль частоти серцевих скорочень у пацієнтів з постійною фібриляцією передсердь
М.І. Яблучанський, Л.О. Мартім’янова


Инновационная технология биологической обратной связи на основе оптимизации дыхания под контролем вариабельности сердечного ритма
Н. И. Яблучанский, А. В. Мартыненко, С. А. С. Белал


Как опубликовать статью в зарубежном рейтинговом журнале
О. В. Кириллова


Реакция частоты сердечных сокращений на сеансы биологической обратной связи в контуре метрономизированного дыхания и параметров вариабельности сердечного ритма у пациентов с артериальной гипертензией
С. А. С. Белал, Н. И. Яблучанский


Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та зміни гемодинамічних показників у пацієнтів у ранньому періоді після імплантації кардiостимуляторiв та серцевої ресінхронізуючої терапії
І. М. Коломицева, Д. Є. Волков, Д. О. Лопин, М. І. Яблучанський


Медикаментозная терапия пациентов с имплантированными ЭКС
Н. И. Яблучанский, Д. Е. Волков, Л. А. Мартимьянова, М. С. Мальцева, И. В. Шанина


Медицинский Центр
Университета Миссиссиппи
Н. И. Яблучанский


Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років


Stability analysis of RR and QT variability for cosmonauts data
A. V. Martynenko, N. Yabluchansky, A. Yabluchansky, B. Verheyden, F. Beckers, A. E. Aubert


Nonlinear analysis of RR and QT variability for cosmonauts data
A. V. Martynenko, N. Yabluchansky, A. Yabluchansky, B. Verheyden, F. Beckers, A. E. Aubert


Стратегия медицинской реформы Украины


Инфографика медицинской реформы


Класс продолжительности интервала QTc и функциональные показатели кровообращения у пациентов с одно- и двухкмерной стимуляцией в первые полгода после имплантации ЭКС
М. С. Мальцева


Реакция параметров вариабельности сердечного ритма на фармакологическую пробу со спиронолактоном у здоровых добровольцев
А. А. Кайдалова, Ю. Б. Гостева
Научные руководители: А. Л. Кулик, Н. И. Яблучанский, А. В. Мартыненко, С. А. С. Белал


Качество биологической обратной связи в контуре метрономизированного дыхания и параметров вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев  с  психастеническим типом личности
А. А. Рубан , А. А. Винокурова
Научные руководители: Н. И. Яблучанский, А. Л. Кулик, А. В. Мартыненко, С. А. С. Белал


Биологическая обратная связь как средство повышения адаптационных возможностей организма при физических перегрузках
Абдел Ваххаб О. Дж
Научные руководители: Н. И. Яблучанский, А. Л. Кулик, А. В. Мартыненко, С. А. С. Белал


Спиронолактон и качество биологической обратной связи в контуре метрономизированного дыхания и параметров вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев
Н. И. Нестеренко, Ю. В. Федорова, К. Г. Уварова,
Научные руководители: Н. И. Яблучанский, А. В. Мартыненко, С. А. С. Белал


Медикаментозная терапия при ресинхронизующей двухжелудочковой кардиостимуляции у больных с хронической сердечной недостаточностью в сочетании с постоянной формой фибрилляции предсердий
Н. И. Яблучанский, Д. Е. Волков, И. В. Шанина 


Пациент с имплантированным электрокардиодевайсом в практике врача терапевтического профиля
Н. И. Яблучанский


QRS & QT ЭКГ у пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами
Н. И. Яблучанский, Д. Е. Волков, М. С. Мальцева, И. В. Шанина, Д. А. Лопин 


Медикаментозная терапия при ресинхронизующей двухжелудочковой кардиостимуляции у больных с хронической сердечной недостаточностью в сочетании с постоянной формой фибрилляции предсердий
Н. И.  Яблучанский,  Д. Е. Волков,  И. В. Шанина


Оценка качества биологической обратной связи с контуром метрономизированного дыхания под контролем параметров вариабельности сердечного ритма в комбинации с лизиноприлом у здоровых добровольцев
Е. О. Назаренко, А. О. Радченко, С. А. С. Белал, А. Л. Кулик, Н. И. Яблучанский

Сертификат участника 


Бисопролол в биологической обратной связи с контуром метрономизированного дыхания под контролем параметров вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев
Е. Э.  Морозова, С. А. Власов,  С. А. С.  Белал,  А. Л.  Кулик, Н. И. Яблучанский


Информационные технологиии новые возможности биологической обратной связи в клинической медицине на примере кардиологии
Н. И. Яблучанский, А. В. Мартыненко, В. И. Шульгин


Вариабельность сердечного ритма при артериальной гипертензии, коморбидной с язвенной болезнью
А. Н. Богданов


Типы ортостатических реакций артериального давления и контроль частоты желудочковых сокращений у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий
Ю. А.Чёрная


Рак молочной железы
Н. И. Яблучанский


Биологическая обратная связь в контуреметрономизированного дыхания ипараметров вариабельности сердечного ритма как средство биоадаптивной коррекции функционального состояния организма
С. А. С. Белал
Научные руководители: к.м.н., доц. А. Л. Кулик, д.м.н., проф. Н. И. Яблучанский, д.ф.-м.н., проф. А. В. Мартыненко


Острые коронарные синдромы
Н. И. Яблучанский


Физиологические основы и обзор областей клинического применения анализа вариабельности сердечного ритма
Н. И. Яблучанский


My HRV’ interpretation dream
M. I. Yabluchansky


Heart Rate Variability Saga
N. I. Yabluchansky


Heart rate variability and efficacy of the enalapril maleat therapy of chronic heart failure patients
O. V. Ignatkina, M. I. Yabluchansky


Безперервна післядипломна медична освіта в Україні як засіб покращення якості медичної допомоги населенню
М. І. Яблучанський, С. М. Панчук


Кандидоз в современной клинике
Н. И. Яблучанский


Role of basic neurogumoral regulation state in enalapril malelat treatment effects of hypertension patients
A. S. Isaeva, M. I. Yabluchansky


Аритмии у пожилых. Под микроскопом технологии вариабельности кровообращения
Н. И. Яблучанский, А. В. Мартыненко


Cвязь уровня гликемии и продолжительности корригированного интервала QT у пациентов с синусовым ритмом и постоянной фибрилляцией предсердий
В. Л. Кулик


Амиодарон и постоянная фибрилляция предсердий
Н. И. Яблучанский, Л. А. Мартимьянова, Н. В. Макиенко, О. Ю. Бычкова, Н. В. Лысенко, И. Ю. Рыбальченко, В. Л. Кулик, А. Н. Фомич, Ю. А. Черная


Вариабельность сердечного ритма: новые диагностические возможности в контуре биологической обратной связи с метрономизированным дыханием
С. А. С. Белал, А. Л. Кулик


Страсти вокруг терапии
Н. И. Яблучанский


Метеочувствительность и качество биологической обратной связи в контуре метрономизированного дыхания у здоровых добровольцев
С. А. С. Белал, А. Л. Кулик, А. В. Мартыненко, Н. И. Яблучанский


Тривалість комплексу QRS, серцева недостатність і контроль частоти шлуночкових скорочень при постійній формі фібриляції передсердь
І. Ю. Рибальченко


Аритмии сердца: методы диагностики
Н. И. Яблучанский


Интеллигентность сердца и ИБС: новые подходы в диагностике и ведении больных
Н. И. Яблучанский


Конечные  несуррогатные и суррогатные точки в клинических испытаниях лекарственных средств
Н. И. Яблучанский


Аторвастатин ? лекарство от 10 болезней
Н. И. Яблучанский


Сага о вариабельности сердечного ритма
Яблучанский Н. И.


Небиволол и вариабельность сердечного ритма
Яблучанский Н. И.


Клиническая интерпретация и практическое использование результатов исследования Вариабельности Сердечного Ритма
Яблучанский Н. И. 


Heart Intelligibility and CHD:new approaches to patient diagnostics and care
Yabluchanskiy M. І.


Прогнозирование и контроль эффективности медикаментозной терапии постоянной фибрилляции предсердий
Яблучанский Н. И., Водяницкая Н. А., Усань Н. Ю., Макиенко Н. В.


Патофизиологические механизмы устойчивости при экстремальных состояниях
Зинкович И. И., Яблучанский  Н. И., Якубенко Е. Д., Хрипаченко И. А.


Вариабельность cердечного ритма (ВСР) при постоянной фибрилляции предсердий при постоянной фибрилляции предсердий
Яблучанский Н. И.


«Узкие места» отбора пациентов в клинических испытаниях
Яблучанский Н. И.


Клиническая эпидемиология и биостатистика в практике терапевта
Яблучанский Н. И., Мартимьянова Л. А., Бычкова О. Ю., Лысенко Н. В., Макиенко Н. В. 


Personality profile and biofeedback quality in the loop of paced breathing and HRV
Belal S. A. S., Linskaya K. I., Kulik A. L., Martynenko A. V., Yabluchanskiy M. I.

Сертифікат Бєлал С. А.


Рекомендации по лечению артериальной гипертензии, 2007
Европейское Общество по Артериальной Гипертензии, Европейское Общество Кардиологов


Ортостатические реакции частоты желудочковых сокращений и их класс контроля при терапии комбинацией бета-адреноблокатор и амиодарон у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий
А. Н. Фомич

Сертификат Фомич А. Н. 


Конечные несуррогатные и суррогатные точки в клинических испытаниях
Н. И. Яблучанский


My Acute Myocardial Infarction Strategy
M. І. Iabluchanskyi


I. Острая ревматическая лихорадка
II. Хроническая ревматическая болезнь сердца
Н. И. Яблучанский


Качество жизни в оценке эффективности лечения кардиологических прциентов
Н. И. Яблучанский


Значение определения ортостатических реакций артериального давления в прогнозировании и контроле артериальной гипертензии
Н. И. Яблучанский


Сравнение алгоритмов поиска оптимальной частоты метрономизированного дыхания при старте с физиологической нормы и со свободного дыхания у здоровых добровольцев на основании оценки качества биологической обратной связи
С. А. Белал, Е. И. Линская, А. Л. Кулик, А. В. Мартыненко, А. К. Задерихин, В. И. Шульгин, Н. И. Яблучанский


Значение ортостатических реакций артериального давления для артериальной гипертензии
Н. И. Яблучанский


Sport – Arrhythmias – Sudden Death
I. Gussak


Типы реакций стволовых клеток крови и исходы острых воспалительных процессов на примере инфаркта миокарда
Н. И. Яблучанский


Ортостатические реакции частоты желудочковых сокращений и их класс контроля при терапии бета-адреноблокаторами у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий
А. Н. Фомич

Сертификат Фомич А. Н. 


Ортостатические реакции систолического артериального давления на этапах терапии амиодароном у пациентов с фибрилляцией предсердий
Ю. А. Чёрная, Н. И. Яблучанский

Сертификат Яблучанский Н. И. 


Частота встречаемости различных типов ортостатических реакций частоты желудочковых сокращений и функциональный класс фибрилляции предсердий при терапии бета-адреноблокаторами
А. Н. Фомич


Значение интервала QTc в контроле постоянной формы фибрилляции предсердий
В. Л. Кулик


Ортостатические реакции диастолического артериального давления и контроль частоты желудочковых сокращений у пациентов с фибрилляцией предсердий на этапах терапии бета-адреноблокаторами
Ю. А. Чёрная


Значение продолжительности комплекса QRS ЭКГ в контроле постоянной фибрилляции предсердий
И. Ю. Рыбальченко


Контроль частоты желудочковых сокращений у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий
Н. И. Яблучанский


Ортостатические реакции частоты желудочковых сокращений у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий
А. Н. Фомич


Застосування біологічного зворотнього зв’язку на основі частоти метрономізованого дихання та параметрів варіабельності серцевого ритму у здорових добровольців при старті з вікової фізіологічної норми
С. А. С. Бєлал, К. І. Лінська


Особливості біологічного зворотнього зв’язку на основі частоти метрономізованого дихання та параметрів варіабельності серцевого ритму у здорових добровольців при старті з вікової фізіологічної норми
С. А. С. Бєлал, К. І. Лінська
Диплом


Інгібітори АПФ в профілактиці та лікуванні хронічної серцевої недостатності: ставимо на раміприл
М. І. Яблучанський


Ukrainian Healthcare Transformation Priorities: Focus on Classical Universities Medical Education and Science Role
M. I. Yabluchanskiy


Стратегия и тактики постоянной фибрилляции предсердий
Н. И. Яблучанский, Л. А. Мартимьянова, А. Н. Фомич, Ю. А.  Черная, И. Ю. Бурда, В. Л. Кулик


Революция в терапии: от ауры до первых симптомов
Н. И. Яблучанский


Ресурсы здоровья и внезапная смерть
Н. И. Яблучанский


Самая надежная технология: вариабельность сердечного ритма
Н. И. Яблучанский


Вариабельность сердечного ритма при лечении артериальной гипертензии метопрололом и эналаприлом
Э. П. Каменская


Вариабельность сердечного ритма при фибрилляции предсердий
Н. И. Яблучанский, Л. А. Мартимьянова, Н. В. Макиенко, Н. В. Лысенко, О. Ю. Бычкова


Вариабельность сердечного ритма у пациентов с персистирующей и постоянной фибрилляцией пердсердий
Л. А. Мартимьянова


Изменение вегетативной регуляции сердца и результаты терапии артериальной гипертензии блокаторами бета-адренорецепторов на поликлиническом этапе
А. С. Исаева, Н. И. Яблучанский


Хроническая сердечная недостаточность: овладение новой парадигмой
Н. И. Яблучанский, Л. А. Мартимьянова, О. Ю. Бычкова, Н. В. Лысенко, Н. В. Макиенко


Частота различных типов ортостатических реакций частоты сердечных сокращений у пациентов с фибрилляцией предсердий с нормальной, избыточной массой тела и ожирением
А. Н. Фомич, Н. И. Яблучанский


Биологические ритмы и амбулаторное мониторирование ЭКГ (АЭКГ)
Н. И. Яблучанский